Lagertenester i "Batterifabrikken" i Årskog industriområde:

Lagerboder frå 10 kvm.

Ta kontakt for meir informasjon.

Forsikring og ansvar:

Me forsikrar kun eige bygg. Kunden er ansvarleg for å teikna forsikring som dekkjer dei lagra gjenstandane mot brann, hærverk, tjuveri og andre skadar/ tap, då dette ikkje vert dekkjast av vår forsikring. Lagring skjer på eige ansvar. Me er ikkje ansvarlege for tap eller skade som ikkje skuldast forsett eller grove aktløyse frå vår side. Vårt ansvar er under kvar omstende avgrensa til lagerleige betalt inn dei siste 12 månader før skaden oppstod, og gjelder ikkje indirekte tap.