LAGRING AV BUBILAR i "batterifabrikken" i årskog industriområde

Ideelt for bubilar og andre køyretøy. Lokala er støyfrie og godt ventilerte. Det vert ikkje drive anna verksemd enn lagring i lokala, du slepp difor støv og lukt ved lagring.

For visning og pris, ta kontakt på 55 60 18 20 eller bruk kontaktskjemaet.

Forsikring og ansvar:

Leigetakar må sjølv teikna forsikring som dekkjer dei lagra gjenstandane mot brann, hærverk, tjuveri og andre skadar/tap. Lagring skjer på eige ansvar. Utleigar sitt ansvar er avgrensa til skadar som skuldast eiga aktløyse. Ansvaret er under eit kvar omstende avgrensa til lagerleige betalt inn dei siste 12 månadar før skaden oppstod. Ansvaret gjeld ikkje indirekte tap.

Krav under lagringsperioden:

  • Gasstankar, bensinkanner og andre brannfarlege væsker må fjernast.

  • Vasstankar/ røyropplegg må tømmast.

  • Batteri til budel må vera fråkopla, eller hovedstraumsbrytar slått av, under lagring. Batteri til bil-delen kan vera tilkopla dersom bilen er nyare enn 15 år.

Me har tilsyn med dei lagra gjenstandane og vil kontakta kunden omgåande ved eventuelle hendingar.

Det er ikkje høve til å arbeida på bubilane i leigeperioden.

Inn/ utlevering:

Etter avtale.

GSE Sandvik AS: 55 60 18 20

Kristine Koløen: 95 72 74 54

Endre Bergesen: 91 64 72 72